П`ятниця, 28.02.2020, 19:06, Гість,      Вітаємо, Гість, на нашому сайті! Ваш браузер  ver.      Вихід   Зареєструватись     Форма входу
Друзі сайту

Творча група вчителів іноземної мови

Творча група

 1. Уткіна Світлана Віталіївна - вчитель англійської мови, керівник
 2. Кир'янова Ольга Володимирівна - вчитель англійської мови
 3. Ходоровська Лариса  Анатоліївна - вчитель англійської мови
 4. Асмаковська Аліна Михайлівна - вчитель англійської та французької  мови

 

                              Hello everyone!

                                                            Шановні колеги!

Ми, вчителі Семенівської гімназії №2, пропонуємо Вам новий освітній розділ. На його сторінках Ви ознайомитесь з методичними розробками вчителів англійської мови. Наш колектив бере активну участь у різноманітних олімпіадах, конкурсах, семінарах, тому науково-методичний доробок постійно поповнюється. Ми і надалі будемо розміщувати на сторінках нашого сайту кращі роботи, тому радимо Вам регулярно на нього заходити. Наш сайт - справжній помічник учителя в організації роботи із підготовки до ДПА та ЗНО.

Ми люб'язно ділимося з усіма нашими наробками, матеріалами.

Ми вдячні всім відвідувачам, які поділяться з нами своїми враженнями про сайт і матеріали, що на ньому розміщені, у гостьовій книзі.

Наша мета - піднести викладання англійської мови на якісно новий рівень, полегшити учням навчання, а вчителям-іноземцям - важкі трудові будні. Якщо неважко, залиште запис у гостьовій книзі та обов'язково відвідайте форум.

 

Nice to meet you!

 

Посадова інструкція вчителя  іноземної мови

 

 

І. Загальні положення

1.1. Дана посадова Інструкція розроблена на основі тарифікаційної характеристики вчителя. Під час розробки Інструкції враховані рекомендації з організації служби охорони праці, техніки безпеки  в освітніх закладах системи Міністерства освіти і науки України.

1.2. Вчитель іноземної мови призначається і звільняється директором школи.

1.3 Вчитель іноземної мови повинен мати вищу педагогічну освіту за фахом.

1.4. Вчитель іноземної мови підпорядковується безпосередньо заступнику директора

       з навчально-виховної роботи.

1.5. У своїй діяльності вчитель іноземної мови керується Конституцією і Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Указами Президента України, рішеннями Кабінету Міністрів України і органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і пожежної безпеки, а також Статутом і локальними правовими актами комплексу (в тому числі правилами внутрішнього трудового розпорядку, наказами і розпорядженнями директора, даною Інструкцією), трудовим договором (контрактом).

Учитель дотримується положень Конвенції про права дитини.

 

ІІ. Функції

 Основними напрямами діяльності вчителя іноземної мови є:

2.1. Навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета і віку школярів.

2.2. Створення умов для формування та розвитку в учнів комунікативних умінь та навичок вивчення іноземної мови.

2.3. Стимулювання соціалізації школярів, формування у них загальної культури, свідомого вибору професії, готовності до самостійного життя в умовах інформаційного суспільства.

 

ІII. Посадові  обов'язки

 Вчитель іноземної мови виконує такі посадові обов’язки :

3.1.  Здійснює навчання і виховання учнів з урахуванням специфіки навчального предмета, проводить уроки в закріплених за ним згідно розподілу навчального навантаження класах, забезпечує під час занять належний порядок і дисципліну.

3.2. Реалізує прийняті в школі  освітні програми у відповідності з навчальним планом, Державним стандартом  базової  та повної загальної середньої освіти.

3.3. Вчитель іноземної мови обов’язково повинен вести тематично-календарне планування  на кожний семестр навчального року та план-конспект на кожний урок.

3.4. Забезпечує належний рівень підготовки учнів   школи з іноземної мови, який відповідає вимогам державного освітнього стандарту.

3.5. Реалізує  комунікативну, мовну, методичну, соціокультурну компетенції при викладанні навчального предмета.

3.6. Виконує правила  і норми  охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, забезпечує охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу.

3.7. Відповідає за:

 • якісне проведення уроків іноземної мови;
 •  своєчасне ведення ділової документації;
 • позакласну виховну роботу з навчального предмета.

3.8. Вносить пропозиції щодо  покращення умов проведення навчального процесу.

3.9. Веде в установленому порядку ділову документацію, здійснює поточний контроль відвідувань учнями уроків іноземної мови, успішності школярів, виставляє оцінки в класний журнал, щоденники, своєчасно подає адміністрації комплексу звітні дані.

3.10. Впроваджує в практику роботи інформаційно-комунікаційні та інші інноваційні педагогічні технології.

3.11. Допускає до занять представників адміністрації з метою контролю та оцінки своєї діяльності.

3.12. Заміняє на уроках тимчасово відсутніх вчителів згідно розпорядження заступника директора    школи   з навчально-виховної роботи.

3.13. Здійснює постійно зв’язок з класними керівниками, батьками учнів.

3.14. Дотримується Статуту  школи , Правил внутрішнього трудового розпорядку, інших локальних правових актів комплексу.

3.15. Добросовісно готується до проведення уроків, постійно підвищує свою професійну майстерність та кваліфікацію.

3.16. Бере участь у роботі педагогічної ради, нарад при директорові, заступниках директора, у діяльності методичних об’єднань, в інших формах методичної роботи.

3.17. Чергує по    школі   відповідно з графіком чергувань на перервах між заняттями, а також за 15 хв. і протягом 15 хв. після закінчення уроків.

3.18. Проходить постійні медичні  огляди.

3.19. Дотримується етичних норм поведінки в комплексі, побуті, громадських місцях, які відповідають соціальному статусу вчителя.

3.20. Як завідувач кабінетом іноземної мови:

 • несе безпосередню відповідальність за безпечний стан робочих місць, обладнання;
 • забороняє використання обладнання, не передбаченого Типовими переліками;
 • здійснює навчання та інструктаж учнів і вихованців з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час робіт, передбачених навчальними програмами;
 • розробляє і періодично переглядає (не менше як 1 раз на 3 роки) інструкції з охорони праці, подає їх на затвердження директору;
 • постійно поповнює кабінет методичними та наочними посібниками, розробками уроків.

3.21. Вчителю іноземної мови забороняється :

 • змінювати розклад уроків без згоди з адміністрацією комплексу;
 • відміняти, скорочувати уроки.

3.22. Організовує та проводить шкільні олімпіади з іноземної мови, іншу позакласну роботу з навчального предмета.

3.23. Дотримується санітарних норм і правил організації навчально-виховного процесу.

 

 

IV. Права

Вчитель іноземної мови має право:

4.1. Брати участь в управлінні комплексом в порядку, передбаченому Статутом школи.

4.2. На захист професійної честі та гідності.

4.3. Знайомитися зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення.

4.4. Захищати свої інтереси самостійно або через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням учителем норм професійної етики.

4.5. На конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом.

4.6. Вільно обирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники.

4.7. Підвищувати свою кваліфікацію.

4.8. Атестуватися на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію і одержувати її у випадку успішного проходження атестації.

4.9. Давати учням під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи.

 

V. Відповідальність

5.1. У визначеному законодавством України порядку вчитель іноземної мови несе відповідальність за:

 •  реалізацію не в повному обсязі навчальних програм у відповідності з навчальним планом і розкладом навчального процесу;
 •  життя і здоров'я учнів під час навчально-виховного процесу;
 •  порушення прав і свобод учнів.

5.2. За безпечний  та належний санітарний стан приміщення, в якому проводиться урок.

5.3. За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних актів, посадових обов'язків, встановлених даною Інструкцією, вчитель несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим законодавством.

5.4. За застосування, в тому числі одноразове, методів виховання, пов'язаних з фізичним чи психічним насиллям над особистістю учня, а також скоєння іншого аморального вчинку вчитель може бути звільнений з посади у відповідності з трудовим законодавством і Законом України «Про освіту». Звільнення за цей вчинок не є мірою дисциплінарної відповідальності.

5.5. За нанесені школі чи учасникам навчального процесу збитки у зв'язку з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків учитель  несе матеріальну відповідальність в порядку і в межах, визначених трудовим чи цивільним законодавством.

 

VІ. Повинен знати

Вчитель іноземної мови повинен знати:

6.1. Предмет та методику викладання, виховні цілі, особливості змісту навчальних програм з іноземної мови, основні напрямки й перспективи розвитку  освіти.

6.2. Основні етапи розвитку методики викладання іноземної мови.

6.3. Основи теорії формування комунікативної компетентності учнів (мовленнєвої, лінгвістичної, соціокультурної, навчальної.

6.4. Комунікативно-навчальні, виховні, розвиваючі, освітні функції організації навчально-виховного процесу при вивченні іноземної мови.

6.5. Вимоги нормативних документів з питань безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

 6.6. Норми оцінювання знань, умінь і навичок учнів з іноземної мови.

6.7. Вимоги до ведення навчальної документації школи.

6.8. Основні теорії методів навчання іноземної мови, їх класифікацію.

6.9. Цілі, принципи, організацію, нормативне забезпечення шкільної  освіти, зміст і засоби оптимізації процесу навчання.

6.10. Психологічні основи диференційованого навчання, форми, методи і засоби навчально-виховного процесу.

6.11. Сутність уроку як основної форми процесу навчання і виховання.

6.12. Підходи до вибору форм, засобів і методів навчання з урахуванням конкретних умов.

6.13. Основи формування системності знань школярів.

6.14. Особливості функціонування учнівського колективу як засобу виховання школярів.

6.15. Педагогічні основи учнівського самоврядування в школі.

6.16. Методику підготовки, проведення й аналізу виховних заходів та роботи з батьками.

6.17. Сучасні методики навчання.

6.18. Основну і додаткову літературу з даного предмета.

6.19. Форми і методи вдосконалення педагогічної майстерності, узагальнення педагогічного досвіду.

6.20. Вимоги до матеріально-технічного оснащення навчально-виховного процесу.

6.21. Методику використання ІКТ на уроках  іноземної мови.

6.22. Повинен уміти:

 • здійснювати спілкування (усне, письмове);
 • впроваджувати культуру мовленнєвої поведінки;
 • на високому рівні володіти фонетикою, граматикою, лексикою з мови, яку викладає;
 • реалізувати методичну та соціокультурну компетенції.

 

VIІ. Кваліфікаційні вимоги

 

7.1. Вчитель іноземної мови повинен мати відповідну вищу освіту з фаху.

7.2. Володіти сучасними формами, методами, прийомами організації навчально - виховного процесу. Проявляти ґрунтовну професійну компетентність.

7.3. Забезпечувати свідому дисципліну школярів на уроках.

7.4. Забезпечувати результативність та якість своєї праці.

7.5. Впроваджувати інформаційно-комунікаційні та інші педагогічні технології, розробляти мультимедійні презентації та програми.

7.6. Раз на 5 років проходити навчання на курсах підвищення кваліфікації з предмета і раз на 3 роки - з безпеки життєдіяльності з наступною атестацією.

7.7. Проводити вступний, первинний, цільовий та позаплановий інструктажі учнів з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час навчальних занять з обов'язковою реєстрацією у відповідних журналах.

7.8. Ефективно застосовувати професійні знання в практичній педагогічній діяльності.

7.9. Повинен мати ціннісні орієнтації, спрямовані на культурний, духовний розвиток людини як особистості.

 

 

VIIІ. Взаємовідносини (зв'язки за посадою)

Вчитель іноземної мови:

8.1. Працює в режимі виконання встановленого йому навчального навантаження у відповідності з розкладом навчальних занять. Бере участь в обов'язкових планових загальношкільних заходах, самостійно планує діяльність, яка визначена його посадовими обов'язками.

8.2. В період канікул, які не співпадають з відпусткою, залучається адміністрацією школи до педагогічної, методичної чи організаційної роботи в межах часу, який не перевищує навчальне навантаження до початку канікул. Графік роботи вчителя під час канікул затверджується наказом директора школи.

8.3. Замінює у встановленому порядку тимчасово відсутніх учителів

8.4. Замінюється на період тимчасової відсутності вчителями тієї ж спеціальності чи вчителями, які мають відставання з навчального плану у викладанні предмета в даному класі.

8.5. Одержує від адміністрації школи матеріали нормативно-правового і організаційно-методичного характеру, знайомиться з відповідними документами. Систематично обмінюється інформацією з питань, які входять до його компетентності, з адміністрацією і педагогічними працівниками школи.

 

ДПА З англійської мови включатиме аудіювання

 

Щоб учні шкіл могли заздалегідь підготуватися до аудіювання під час ЗНО з іноземної мови в 11-му класі, з цього року впроваджується аудіювання як частина ДПА з іноземної мови в 9-му класі. Про це йдеться в методичних рекомендаціях до проведення державної підсумкової атестації з іноземних мов у закладах загальної середньої освіти в 2018/2019 н. р., розісланих МОН на всі місцеві підрозділи освіти.

Так, цього року в 9-му класі ДПА проводитиметься з 3-х предметів: української мови, математики та третій – на вибір. Це може бути ДПА з іноземної мови: англійської, німецької, французької або іспанської. Атестація проводиться в письмовій формі та складатиметься з 3-х частин:

 • аудіювання
 • читання
 • використання мови

«Торік ми вперше зробили аудіювання частиною тесту ЗНО з іноземних мов. Насамперед, щоб перевірити, наскільки учень не просто завчив матеріал, а й може ним користуватися, щоб вільно орієнтуватися в іншомовному середовищі. Звісно, ми почули багато критики щодо цього рішення, зокрема, що діти були не готові до такого формату тесту. Тож щоб ця підготовка була поетапною, з цього року частину аудіювання матимуть і завдання ДПА з іноземної мови в 9-му класі. І я хочу нагадати, що за чинними освітніми програмами аудіювання є  частиною семестрового контролю з іноземних мов. Розуміння мови на слух – це частина стандарту міжнародних мовних тестів, і воно не має бути сюрпризом для наших учнів», – пояснив заступник Міністра освіти і науки Вадим Карандій.

Матеріали для ДПА з іноземної мови в 9-му класі готуватиме вчитель. Завдання мають відповідати рівню А2+ для тих класів, що вивчають мову на рівні стандарту, та рівню В1 для класів з поглибленим вивченням іноземних мов. На їх виконання учень матиме 60 хвилин.

Матеріали для аудіювання мають містити аудіозапис тексту та одне післятекстове завдання. Теми повинні стосуватися щоденних ситуацій спілкування і відповідати віковим особливостям та інтересам учнів 9-их класів. Це, наприклад, може бути фрагмент радіо-програми, прогноз погоди, опис чогось, телефонні перемовини тощо.

Для рівня стандарту аудіотекст має бути тривалістю 1-2 хвилини, для поглибленого вивчення – 3-4 хвилини. Учні прослуховують запис двічі, після чого виконують завдання до нього.

МОН радить добирати матеріали для ДПА з відкритих джерел, зокрема, з використанням низки ресурсів, зазначених у методичних рекомендаціях. У цьому ж документі є докладні вимоги до інших частин атестації з іноземної мови.

Для учнів 11-х класів, як і торік, ДПА з іноземної мови буде предметом на вибір та відбуватиметься в формі ЗНО. Сертифікаційна робота з англійської (французької, німецької, іспанської) мови налічує 59 завдань різних форм та складається з чотирьох частин:

 • «Розуміння мови на слух (аудіювання)» (16 завдань)
 • «Читання» (22 завдання)
 • «Використання мови» (20 завдань)
 • «Письмо» (одне завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю).

У тесті будуть завдання двох рівнів складності: стандарту та профільного. Учні, що вивчали іноземну мову на рівні стандарту або академічному рівні, мають під час реєстрації на ЗНО зазначити рівень «стандарту» (вони отримують оцінку за ДПА за виконання частини тесту, яка відповідає рівню стандарту або академічному). Ті ж, хто вивчав мову на профільному рівні, мають зазначати рівень складності завдань «профільний» (такі учні отримують оцінку за ДПА за результатами виконання завдань усього тесту).

 

 

 

Пошук по сайту
Календар
«  Лютий 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Архів записів

  Семенівська гімназія №2 © 2020